Pendleři

informační servis pro nouzový stav

Odkazy na aktuální informace

Často kladené otázky týkající se vycestování – Odpovědi Ministerstva vnitra

Odkaz na Ministerstvo vnitra – Pravidelně aktualizováno podle nových usnesení vlády. Na této stránce jsou všechny informace – Čísla infolinek a všechny ostatní informace související se současným stavem

Odkaz na stránky ministerstva zdravotnictví ohledně odběrových míst . Dostupné jsou zde i telefonní čísla na jednotlivá místa.

Odkazy na  laboratoře provádějící testy na Covid-19 v Německu

Zdroje a další informace

Kolik je pendlerů?
Podle odhadů je pendlerů zhruba 50 000, na jejich příjmech je závislých přibližně 100 000 lidí.
V Bavorsku dle údajů z března 2019 pracovalo cca. 24.000 českých občanů v zaměstnaní s povinnými sociálními odvody. V celém Horním Falcu, kam dojíždějí i lidé z Karlovarského kraje  (především do její střední a severní části), pracuje celkem ca. 12.000 českých občanů, z toho jich cca.10.000 dojíždělo každý den.

Poradny v Sasku

EURES-TriRegio

Kristian Kunz, DGB Rechtsschutz GmbH
tel.: +49 351 8503490
e-mail: Kristian.Kunz@dgbrechtsschutz.de
jazyky: němčina, angličtina

Sebastian Klähn, koordinátor EURES-TriRegio
tel.: +49 351 8633116
e-mail: sebastian.klaehn@dgb.de
jazyky: němčina, angličtina, čeština, polština

BABS – Poradna pro zahraniční zaměstnance v Sasku

Leona Bláhová
tel.: +49 351 85092728
e-mail: leona.blahova@babs-online.eu
jazyky: němčina, čeština, slovenština, angličtina

Paulína Bukaiová
tel.: +49 351 85092729
e-mail: paulina.bukaiova@babs-online.eu
jazyky: němčina, slovenština, polština, čeština, angličtina

Paulina Krimmling
Tel.: +49 341 68413085
Mail: paulina.krimmling@babs-online.eu
jazyky: němčina, polština, angličtina

Informace níže uvedené reflektují situaci k 12.4. a nemusí již být aktuální.

Informace o práci v Německu poskytl Petr Arnican, který má v Deutscher Gewerkschaftsbund (Německé odborové federaci) na starosti přeshraniční vztahy. Děkujeme!

Kurzarbeit: Co by měli vědět zaměstnanci z Česka, kteří pracují v Německu. 

Pro zaměstnance z Česka a Polska, kteří pracují u zaměstnavatele v Německu, jsme sestavili několik důležitých otázek a odpovědí na téma kurzarbeit (režim částečné nezaměstnanosti) v Německu.

Co znamená kurzarbeit?
Při uplatnění kurzarbeitu zaměstnavatel zkrátí pracovní dobu. V případě tzv. „kurzarbeitu 0“ (nula) to je dokonce možné až o 100 %. V době uplatňování režimu částečné nezaměstnanosti (tj. kurzarbeitu) zaměstnanci obdrží vyrovnávací příspěvek od Spolkového úřadu práce SRN (Bundesagentur für Arbeit) z prostředků fondu pojištění pro případ nezaměstnanosti, tzv. „Kurzarbeitergeld“ (příspěvek na mzdu při částečné nezaměstnanosti). Kurzarbeit je tedy vlastně totéž co „režim částečné nezaměstnanosti“.

Jaké předpoklady musí být splněny?
O kurzarbeit mohou zažádat všechny podnikatelské subjekty s nejméně jedním zaměstnancem. Nově o něj mohou zažádat i agentury práce. Důležité je, že u zaměstnavatele musí dojít k tzv. „podstatnému výpadku práce“ (prostoji), v jehož důsledku dojde k výpadku mezd. Výpadek práce (prostoj) musí spočívat v hospodářských důvodech (absence navazujících zakázek, nedostatek surovin či propad odbytu) nebo neodvratitelné události (povodeň, nařízení příslušných orgánů v souvislosti s koronavirem). Důležité upozornění: Výpadkem práce musí být postiženo nejméně 10 % zaměstnanců podniku.

V čem spočívá výhoda kurzarbeitu?
Výhodou kurzarbeitu je, že bude zachováno vaše pracovní místo a zároveň obdržíte vyrovnávací příspěvek v podobě příspěvku kurzarbeitergeld.

Vztahuje se kurzarbeit také na přeshraniční pracovníky? 
Ano, pokud pracujete u zaměstnavatele v Německu v zaměstnání zakládajícím povinnou účast na sociálním pojištění a tudíž platíte také pojistné na pojištění pro případ nezaměstnanosti, platí pro vás stejná pravidla jako pro všechny ostatní zaměstnance. Znamená to, že i vy máte nárok na Kurzarbeitergeld.  Pozor: Pracujete-li v zaměstnání malého rozsahu, pak se na vás kurzarbeit nevztahuje. Viz otázku k výjimkám.

Mohu v době trvání kurzarbeitu pracovat i někde jinde?
Pokud jste už před zavedením režimu kurzarbeitu vykonával/-a vedlejší činnost, můžete ji vykonávat i nadále, aniž by vám byl příjem z této činnosti odečítán z příspěvku Kurzarbeitergeld. Pokud po zavedení kurzarbeitu začnete vykonávat novou výdělečnou činnost nebo rozšíříte rozsah již vykonávané vedlejší činnosti, bude se vám příjem z této činnosti v plné výši odečítat z poskytovaného příspěvku Kurzarbeitergeld, tj. příspěvek se adekvátně sníží.

Které osoby jsou z možnosti uplatnění režimu kurzarbeitu vyloučeny?
Kurzarbeit se neuplatní na zaměstnance, kteří byli v okamžiku zahájení uplatňování kurzarbeitu na dovolené nebo na nemocenské. Kurzarbeit nelze uplatnit ani u zaměstnanců vykonávajících zaměstnání malého rozsahu typu „minijob“, jelikož se na ně nevztahuje povinná účast na sociálním pojištění.

Musí mě zaměstnavatel informovat o tom, že chce zažádat o režim kurzarbeitu?
Ano. Pokud se vás to osobně dotýká, musí vám zaměstnavatel kurzarbeit předem oznámit. Za tímto účelem se zpravidla uzavírá podniková dohoda mezi zaměstnavatelem a radou zaměstnanců. Pokud u něj nepůsobí rada zaměstnanců, musí si zaměstnavatel vyžádat souhlas všech zaměstnanců dotčených kurzarbeitem. Jste-li tedy dotčen/-a, potřebuje zaměstnavatel váš souhlas. Pozor: Je možné, že souhlas s kurzarbeitem byl sjednán už ve vaší pracovní smlouvě. V tom případě vám může zaměstnavatel kurzarbeit nařídit.

Co se stane s mým kontem pracovní doby?
Když ve vašem podniku existuje flexibilní úprava rozvržení pracovní doby, musíte vyrovnat získané hodiny odpracované „navíc“ (plusové hodiny), pokud kolektivní smlouva nestanoví jinak. Zeptejte se rady zaměstnanců nebo vašeho odborového svazu!

Co se stane s mou dovolenou a s nevybranou částí dovolené z loňského roku?
Čerpání vašeho nároku na dovolenou musí být v okamžiku zahájení uplatňování kurzarbeitu naplánováno pro celý běžný rok. Nevyčerpanou část dovolené z loňského roku si musíte vybrat před uplatněním režimu kurzarbeitu.

Měl/-a bych se zavedením kurzarbeitu souhlasit?
Díky kurzarbeitu bude zachováno vaše pracovní místo. Proto vám doporučujeme dát souhlas. Pozor: Když vám zaměstnavatel předloží nějakou dohodu, je důležité, aby se opravdu jednalo o dodatek k pracovní smlouvě v souvislosti s kurzarbeitem, a ne o úplně novou pracovní smlouvu. Proto platí: Nepodepisujte prosím žádnou dohodu o rozvázání či změně pracovního poměru, kterou vám zaměstnavatel předloží jako dodatek k pracovní smlouvě v souvislosti s koronakrizí! Každopádně se vždy nejdříve obraťte na radu zaměstnanců, váš odborový svaz nebo poradnu a informujte se!

kurzarbeit

Právní ochrana

Co náleží pendlerovi při výpovědi po víc než roce práce (podpora)?

Přeshraniční pracovníci obdrží podporu v nezaměstnanosti zásadně z pojištění pro případ nezaměstnanosti ve státě bydliště, tj. přeshraniční pracovníci s bydlištěm v Česku, jejichž poslední pracoviště bylo v Německu, obdrží podporu v nezaměstnanosti od českého úřadu práce.

Jako doklad o době pojištění získané v zahraničí potřebují uchazeči o zaměstnání při podání žádosti v zemi bydliště formulář U1 vystavený v zemi zaměstnání (vystavují ho veřejné služby zaměstnanosti v Česku, Německu). Pokud doba pojištění získaná ve státě posledního zaměstnání nepostačuje na získání nároku na podporu v nezaměstnanosti, zohlední se případné doby pojištění získané v jiných státech. Platí předpoklady pro vznik nároku platné v zemi bydliště.

Vyplácení podpory v nezaměstnanosti: Pro přeshraniční pracovníky v současnosti platí, že v případě nezaměstnanosti je pro vyplácení dávek v nezaměstnanosti příslušný úřad práce v místě bydliště.

UPOZORNĚNÍ: Evropská komise předložila návrh změn týkajících se koordinace systémů sociálního zabezpečení, který se v současnosti projednává. V průběhu roku 2020 by však mohlo v detailu dojít k určitým změnám.V budoucnosti má podporu v nezaměstnanosti vyplácet úřad práce příslušný v posledním místě zaměstnání, tj. v tom místě, kde bylo placeno pojistné na pojištění pro případ nezaměstnanosti. Ovšem platí to pouze v případě, pokud tam přeshraniční pracovník pracoval nejméně 12 měsíců. V případě kratší doby trvání zaměstnání bude i nadále příslušný úřad práce v místě bydliště. 

Jste s vaším podnikáním ve svízelné situaci v souvislosti s opatřeními, která se zavádí v boji s pandemií koronaviru?
Bezplatná online konzultace pro podnikatele zasažené situací s koronavirem od právní kanceláře eLegal.

Může mi zaměstnavatel dát výpověď v době uplatňování kurzarbeitu?
Účelem kurzarbeitu je zabránit výpovědím. Výpovědi dané zaměstnavatelem z provozně-organizačních důvodů však bohužel nejsou vyloučeny. Dle zásady přiměřenosti (výpověď jako poslední nástroj) může zavedení Kurzarbeit (jako mírnější prostředek při přechodném výpadku práce učinit výpověď nepřípustnou. Kurzarbeit ovšem nevylučuje výpověď z provozních a organizačních důvodu, pokud by natrvalo odpadla možnost zaměstnáni dotčené/ho zaměstnankyně či zaměstnance.

Co se stane, když během kurzarbeitu onemocním?
Pokud během kurzarbeitu onemocníte a ošetřující lékař vás uzná dočasně práce neschopným/neschopnou, bude vám nejdříve po dobu odpovídající nároku na náhradu mzdy nadále vyplácen příspěvek Kurzarbeitergeld. Následně obdržíte nemocenské.

Co se stane, když v době uplatňování kurzarbeitu utrpím pracovní úraz, resp. úraz na cestě do zaměstnání a zpět?
Pokud se vám v době uplatňování režimu kurzarbeitu přihodí pracovní úraz či úraz na cestě do zaměstnání a zpět, bude vám i nadále vyplácen příspěvek Kurzarbeitergeld, a to po celou dobu, v níž byste měl/-a nárok na náhradu mzdy. Následně obdržíte tzv. úrazový příplatek (Verletztengeld) od příslušné úrazové pojišťovny (Berufsgenossenschaft).

Právní pomoc ohledně již předané výpovědí z důvodu uzavření hranic českou stranou a naopak.
Pro cleny německých odborů je právní ochrana v rámci členství v daném odborovém svazu (např. IG Metall, IG BCE, ver.di, NGG atd.). Pro nečleny odborů je nutné se obrátit na Arbeitsgericht (pracovní soud) nebo si najmout soukromého právníka.  Nutné je podat žalobu o zrušení výpovědi do 3 týdnů, jinak tato nabývá účinnosti…

pravo

Finanční otázky

Co to je Kurzarbeitergeld?
Kurzarbeitergeld je vyrovnávací příspěvek vyplácený Spolkovým úřadem práce v době uplatňování částečné nezaměstnanosti (tj. kurzarbeitu). Jeho účelem je přinejmenším částečně kompenzovat výpadek výdělků. Vyplácí se za hodiny, v nichž zaměstnavatel nebyl schopen zaměstnancům přidělovat práci.

Jaká je výše příspěvku Kurzarbeitergeld?
Výše příspěvku Kurzarbeitergeld činí cca 60 % ušlé čisté mzdy, resp. cca 67 % ušlé čisté mzdy u zaměstnanců, v jejichž domácnosti žije nejméně jedno dítě. Pozor: Některé kolektivní smlouvy stanovují navýšení tohoto příspěvku až na 90 %. Zeptejte se rady zaměstnanců nebo vašeho odborového svazu!

Kdo bude hradit karanténu?
Vláda ČR či příslušné orgány by měly vyjednat přesné podmínky hrazení náhrad za dobu této povinné karantény se zástupci SRN a Rakouska. Má to platit stát, kde jsou lidé pojištěni? Nebo stát, který to nařídil a tuto situaci zapříčinil? Vláda dle mého přeshraniční pracovníky nechala ve štychu bez řešení. Pendleři mají svá práva a to česká vláda nerespektuje. Pohraničí je dle evropské legislativy bráno jako jeden prostor a takové rozdělení na hranicích lze chápat jako postavení zdi mezi Prahou a Českými Budějovicemi.
V každém případě to znamená zhoršení situace velkého počtu přeshraničních pracovníků, kteří jsou sociálně pojištěni v Německu, ale z důvodů karanténních nařízení nemají nárok na náhradu mzdy, nemocenskou či jinou formu odškodnění…

Kdo a jak dlouho mi bude Kurzarbeitergeld vyplácet?
Příspěvek v rámci kurzarbeitu vám vyplácí zaměstnavatel maximálně po dobu 12 měsíců. V mimořádných případech může být tato podpůrčí doba prodloužena až na 24 měsíců.

Jsem v době poskytování příspěvku Kurzarbeitergeld sociálně pojištěn/-a?
Ano, i nadále zůstáváte pojištěn/-a v zákonném zdravotním a nemocenském pojištění, pojištění dlouhodobé péče, důchodovém pojištění, pojištění pro případ nezaměstnanosti i v zákonném úrazovém pojištění zaměstnanců.

Co v případě, když nevystačím s penězi?
Jestliže příjem domácnosti nestačí na úhradu nákladů na živobytí, je možné zažádat o dávky základního zabezpečení. Za tímto účelem byste si měl/-a nechat poradit. Je možné také požádat o odklady splátek ve vaší bance.
Související: Pomoc v hmotné nouzi / Potravinové banky / Žádost o odložení splátek – ČSAS / Odložení splátek KB / Odložení splátek ČSOB

finance
Show Buttons
Hide Buttons